กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

2.1 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535

4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

5.พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

5.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

2) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551

2.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

3) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

1.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

2.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3.แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ สธ.0212/ว11424 และ 14039

4) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

1.พระราชบัญญัติ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

2.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

2.1 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

3.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

4.ระเบียบนโยบายและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ

4.1 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

5) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์

1.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531

1.1 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

2.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

2.1 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

3.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

4.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

4.1 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2562

5.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

5.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562

7.พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม

6) กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

2.พระราชบัญญัติความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

3.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

3.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

3.2 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

3.3 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

3.4 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556

3.5 กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556

3.6 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

3.7 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

3.8 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว by Administrator